Lysline.no

Eigenkapital – Hva er det og hvordan beregnes det?

Eigenkapitalen er et begrep som brukes i finansiell sammenheng og betegner den delen av selskapets eller enkeltpersonens formue som ikke skyldes gjeld. Eigenkapitalen kan også betegne den delen av aksjekapitalen som ikke er bundet opp i obligasjoner.

For et selskap vil eigenkapitalen bestå av aksjekapital, overskudd fra tidligere år og eventuelle gaver eller andre inntekter som ikke er relatert til selskapets daglige virksomhet. Eigenkapitalen er ofte en viktig faktor når det gjelder å vurdere selskapets økonomiske situasjon og evne til å møte utfordringer.

For en enkeltperson vil eigenkapitalen bestå av eventuelle formueobjekter som bolig, bil, båt eller andre eiendeler som ikke skyldes gjeld. Eigenkapitalen kan også betegne den delen av en personlig formue som ikke er bundet opp i obligasjoner.

Eigenkapitalen beregnes ved å trekke fra gjelden fra formuen. For et selskap vil dette være en relativt enkel beregning, mens for en enkeltperson kan det være litt mer komplisert. Det er imidlertid viktig å være klar over at eigenkapitalen ikke er et fast beløp, men kan variere over tid avhengig av selskapets eller personens økonomiske situasjon.

Bilde tatt av Karolina Grabowska på Pexels

Hva er egenkapital, og hvordan beregnes den?

Egenkapitalen er den delen av et selskaps kapital som er finansiert med innskudd fra eierne, også kalt aksjonærene. Egenkapitalen kan deles inn i to hovedkategorier; innskutt egenkapital og opptjent egenkapital.

Innskutt egenkapital er det beløpet som aksjonærene har innbetalt for aksjene sine, for eksempel gjennom en aksjesalg. Opptjent egenkapital er det beløpet selskapet har tjent gjennom sin virksomhet, for eksempel gjennom salg av varer eller tjenester. Opptjent egenkapital kan deles inn i to underkategorier; overskudd og tap. Overskudd er det beløpet selskapet har tjent, mens tap er det beløpet selskapet har mistet.

Egenkapitalen beregnes ved å ta selskapets totale assets og fratrukke selskapets totale liabilities. Dette vil gi oss selskapets nettoverdi, også kalt egenkapitalen.