Lysline.no

Naturalstønad – Hva er det og hvor mye får man?

Naturalstønad er en ytelse som gis til personer som har behov for hjelp til å dekke ekstraordinære utgifter som følge av funksjonshemning. Ytelsen er en del av den sosiale minsteytelsen. Du kan få naturalstønad hvis du har behov for hjelp til ekstraordinære utgifter, og det er ikke mulig å dekke disse utgiftene ved hjelp av andre tilskudd eller ytelser. Ytelsen skal gi økonomisk hjelp til å være delaktig i samfunnet, og den skal være tilpasset den enkeltes behov. Ytelsen kan ikke gis for å dekke vanlige daglige utgifter.

Naturalstønad er en individuell ytelse, og det er ikke noen fastsatt sum som alle får. Ytelsen beregnes ut fra den enkeltes behov, og det er et beløpsmessig tak på ytelsen. Ytelsen kan ikke gis for å dekke vanlige daglige utgifter, som for eksempel husleie, mat eller klær. Naturalstønad er ikke skattepliktig.

Bilde tatt av Evgeniy Alekseyev på Pexels

Hva er naturalstønad, og hvor mye får man?

Naturalstønad er en type stønad som gis til personer som ikke har inntekt eller formue som de kan leve av. Naturalstønaden dekker ikke alle utgifter, men den skal gi et grunnleggende økonomisk tilskudd til personer som ikke har andre inntektskilder. Personer som får naturalstønad har ikke mulighet til å jobbe, og derfor får de ikke noen andre inntektskilder. Naturalstønaden utbetales månedlig, og den kan ikke økes eller reduseres. Personer som får naturalstønad har krav på et årlig tillegg (supplement) for å dekke ekstrautgifter som følger av å være helt eller delvis ufør. Naturalstønaden er ikke skattepliktig.

Naturalstønadens størrelse er avhengig av hvor mange personer man forsørger. For en enslig person er stønaden kr 2190,- per måned. Dersom man forsørger to eller flere personer økes stønaden. For to personer er stønaden kr 4380,- per måned, og for tre eller flere personer er stønaden kr 6570,- per måned. I tillegg til den månedlige stønaden får personer som er helt eller delvis uføre et årlig tillegg (supplement) på inntil kr 12000,-. Tillegget skal dekke ekstrautgifter som følger av uførhet, for eksempel høye utgifter til medisiner eller andre spesielle behov.