Lysline.no

Regnskap – hva betyr det?

Regnskap er et viktig verktøy for å føre kontroll med pengebruken i et selskap. Regnskapet viser hvor mye penger selskapet har, hvor mye penger det har brukt, og hvor mye penger det har igjen. Regnskapet er også et viktig verktøy for å avgjøre hvor mye skatt et selskap skal betale.

Bilde tatt av Karolina Grabowska på Pexels

Hva betyr det å føre regnskap?

Regnskap er et system som brukes til å føre oversikt over inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld for en bedrift eller organisasjon. Regnskapet gir et bilde av bedriftens økonomiske situasjon, og er et viktig verktøy for å styre bedriften på en forsvarlig måte.

Regnskapet består av en rekke ulike dokumenter og tall, som skal gi et så korrekt og oppdatert bilde av bedriftens økonomi som mulig. Regnskapet skal følge gjeldende lover og forskrifter, og det er etter regnskapsloven at bedrifter og organisasjoner skal føre regnskap.

Regnskapet skal gi et klart og oversiktlig bilde av bedriftens inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. Det skal være enkelt å forstå, og det skal gi grunnlag for en god beslutningsprosess.

En viktig del av regnskapet er årsregnskapet. Årsregnskapet er et dokument som viser bedriftens økonomiske situasjon per 31. desember i det aktuelle året. Årsregnskapet skal inneholde en balanse, en resultatregnskap og en noter.

Balansen viser bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital per 31. desember. Resultatregnskapet viser bedriftens inntekter, kostnader og resultat for det aktuelle året. Notene inneholder nærmere informasjon om forhold som kan ha betydning for forståelsen av årsregnskapet.

Årsregnskapet skal sendes til Brønnøysundregistrene, og det er frist for å levere årsregnskapet 9 måneder etter at regnskapsåret er slutt.