Lysline.no

Dagpengar: Hva er de og hva brukes de til?

Dagpengar er et dagpenger ytelse som gis til personer som er arbeidsledige. Ytelsen er et supplement til inntekten og skal sikre en minstelønn til personer som er arbeidsledige. Dagpengar er ikke en erstatning for lønn, men et supplement. Dagpengar skal ikke benyttes til å dekke andre utgifter som f.eks husleie eller mat.

Bilde tatt av Ron Lach på Pexels

Dagpengar: Hva er de og hva brukes de til?

Dagpengar er ein type arbeidsløysa som går ut på at den arbeidslause får ein dagpenger for kvar dag ein er arbeidsløy. For å ha rett på dagpengar må du oppfylle eit antall kriterium. Dagpengar er ein ytelse frå NAV som er tenkt å dekkje ein del av inntektstenkinga di mens du er arbeidsløy.

For å oppfylle kriteria for dagpengar må du:

– Ha hatt minst fire veker samanhengande arbeid i løpet av dei siste tolv månadene før du blir arbeidsløy.
– Du kan ikkje ha fått arbeidsløysepengar dei siste tolv månadene før du blir arbeidsløy.
– Dagpengar blir utbetalt i inntil 26 veker.
– For å kunne få dagpengar må du være meldt arbeidsløy hos oss.
– Du må søke dagpengar hos oss innan fire veker etter at du blir arbeidsløy.
– Du kan ikkje få dagpengar samtidig som du er i arbeid, får feriepenger, sykepenger eller andre ytelser frå NAV.
– Du kan ikkje få dagpengar samtidig som du tar ut pensjon, får foreldrepenger eller svangerskapspenger.
– Du kan ikkje få dagpengar samtidig som du får andre inntekter, så som lønn, kontantstøtte, bostøtte, barnetrygd eller andre ytelser.
– For å få dagpengar må du være i stand til å ta eit arbeid.
– Du må være meldt skrive korrekt inn i arbeidskraftregisteret.
– Du må ha oppholdt deg i Noreg i minst tre månader før du blir arbeidsløy, og du må ha hatt fast opphald i Noreg i minst eitt år før du kan få dagpengar.